Google+

แคมเปญ Surprised! 1 ราคาเริ่มต้นเพียง 6,900 บาท

แผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ในราคาสุด Surprised  ให้ความคุ้มครองแบบประกันชั้น 1 แท้ๆ ในราคาใกล้เคียงกับประกันภัยประเภท 3 พลัส   ในราคาเริ่มต้น 6,900 บาทเท่านั้น  

รับความคุ้มครองเต็มๆ คุ้มครองค่าซ่อมรถประกันจากอุบัติเหตุทุกกรณี รวมถึง ความเสียหายจากการชนฟุตบาท ตกข้างทาง ก็สามารถซ่อมได้

คุ้มครองรถประกัน ในวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป อยู่กับอายุรถของผู้เอาประกันภัยด้วย

คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก วงเงิน 5,000,000 บาท ต่อครั้ง 

อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ เฉพาะรถเก๋ง กลุ่ม 3 ,4 ,5 (ดูกลุ่มรถด้านล่างค่ะ) อายุรถไม่เกิน 15 ปี (ไม่รับประกันรถยุโรป)

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(ทุนประกันขึ้นอยู่กับอายุรถ)

-      คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันครั้งละ

-      คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ครั้งละ

-ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) สำหรับค่าซ่อมรถประกันแต่ละครั้ง

ตามทุนประกัน

บาท

ตามทุนประกัน

บาท

5,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 

-           คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยบุคคลภายนอก คนละ

-                    สูงสุดไม่เกินครั้งละ

-                    คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีครั้งละ

 

2,000,000 บาท

10,000,000 บาท

5,000,000 บาท

ความคุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 

 

-                    คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวม 7 คน คนละ

-                    คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คนขับ และผู้โดยสารคนละ

-                    การประกันตัวคนขับในคดีอาญา ครั้งละ

100,000 บาท

100,000 บาท

300,000 บาท

เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6,900 บาทขึ้นไป

 

 ตารางทุนประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย แคมเปญ ประกันชั้น 1 แผน Surprised สำหรับรถเก๋ง อายุรถ 1-15

ปีที่จดทะเบียน

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัยต่อปี

ลดพิเศษ เมื่อซื้อควบประกัน พรบ.

2005

100,000

6,900 

 

 

 

 7,400

 

2006

2007

2008

150,000

 

 

7,400

 

 

7,900

 

 

2009

2010

2011

2012

200,000 

 

 

 

7,900

   8,400

 

2013

2014

2015

250,000 

 

 

8,400

 

8,900

2016

2017

300,000

 

8,900

9,400

2018

ยี่ห้อรถกลุ่ม 3 ,4 ,5

 

 

฿6,900
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 33,122