Google+

ยิืนยันชำระค่าเบี้ย

หลังจากท่านชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว กรุณาส่งเอกสาร หรือหลักฐานการชำระค่าเบี้ยประกันภัยหรือยืนยันการชำระเงินผ่านเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งกรมธรรม์ให้ท่าน 

ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดยวิธีที่ท่านสะดวก

1. ยืนยันผ่านหน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน

2. ส่งFax มาที่หมายเลข 02-509-2786  (กรุณาแจ้งชื่อผู้ส่ง และเบอร์ติดต่อกลับของท่าน)

3. ถ่ายภาพส่งมาทาง LINE ID  : buddyinsure

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-509-2788 , 083-985-9517

ยืนยันการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

หลังจากยืนยันการชำระค่าเบี้ย กรุณาตรวจสอบอีเมล์ยืนยันจากเจ้าหน้าที่
Visitors: 33,121