Google+

ประกันอุบัติเหตุวัยรุ่น

ประกันอุบัติเหตุวัยรุ่น

   ในวัยรุ่นอายุระหว่าง 14-22 ปี เป็นวัยที่ชอบเรียนรู้ และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง จึงอาจคลาดจากสายตามผู้ปกครองได้ เพื่อปกป้องคนที่คุณรัก เราขอเสนออุบัติเหตุสำหรับวัยรุ่น คุ้มครอง 24 ชั่วโมง เพราะสิ่งที่ไม่คาดฝันมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว หรืออาจเกิดขึ้นในขณะที่่เราไม่พร้อมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม การทำประกันไว้จะช่วยเราแบ่งเบาภาระได้

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง   จำนวนเงินทำประกัน (บาท)  
แบบที่ 1 แบบที่ 2
1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
     
      การพูดออกเสียง (อบ.2)
    1.1 อุบัตเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆ่าตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย) 100,000  200,000 
           สูงสุดไม่เกิน
    1.2 อุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน 50,000  100,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน  10,000 20,000 
3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง  20,000  40,000  
      สูงสุดไม่เกิน (เพิ่มเติมจากข้อ 2)
4. เงินชดเชยระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ  500   500 
    กรณีผู้ป่วยใน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
5. ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิต  5,000 10,000 
6. เงินชดเชยค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ทำประกัน กรณีผู้อุปการะ 100,000  200,000 
   เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี (บาท)  1,320 2,300 

 

 

Visitors: 30,259