Google+

NISSSAN MARCH

NISSAN March

ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง 12,500

(ซ่อมศูนย์บริการสยามนิสสันบอดี้เซอร์วิส)

ฟรี รถทดแทนระหว่างซ่อมจากบริษัทรถเช่าคู่สัญญา สูงสุด 10 วัน  

หรือ รับค่าชดเชยระหว่างซ่อมสูงสุด 5,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

1.       ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ทุนประกันภัย)

350,000-400,000

 

กรุณาตรวจสอบทุนประกันภัย

02-509-2788

-          คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อรถยนต์

-          คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

2.       ความคุ้มครองชีวิต/ทรัพย์สินคู่กรณี

 

1,000,000    บาท/คน

10,000,000  บาท/ครั้ง

1,000.,000  บาท/ครั้ง

-          คุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัยบุคคลภายนอก (สูงสุดต่อคน)

-          คุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัยบุคคลภายนอก (สูงสุดต่อครั้ง) ไม่เกิน

-          คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณี 

3.       ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

 

100,000    บาท/คน

100,000    บาท/คน

200,000    บาท/คน

-          คุ้มครองอุบัติ เหตุส่วนบุคคลสำหรับคนขับ และผู้โดยสาร

-          คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับคนขับ และผู้โดยสาร คนละ

-          วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ครั้งละ

ทุนประกันภัย   และเบี้ยประกันภัย  TOYOTA  

ปี่ที่จดทะเบียน

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง

2013

420,000

12,000 บาท

2012

400,000

2011

380,000

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงทุนประกันภัย ตามมูลค่ารถที่แท้จริง**

กรณีอายุรถของท่านอยู่นอกเหนือจากที่ระบุในตาราง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร. 02-509-2788 , 083-985-9517  หรือ LINE Id  :  allrisk-insure.com

   • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • NISSAN ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง มีรถระหว่างซ่อม นวกิจประกันภัย.png
    NISSAN Almera ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง 12,500ฟรี รถทดแทนระหว่างซ่อมจากบริษัทรถเช่าคู่สัญญา สูงสุด 10 วัน หรือ รับค่าชดเชยระหว่างซ่อมสูงสุด 5,000 บาทรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองคว...
Visitors: 37,925