Google+

TOYOTA Vigo CAB

TOYOTA Vigo 

(กระบะตอนครึ่ง มีCAB)  

ประกันชั้น 1   14,900 บาท


ฟรี รถทดแทนระหว่างซ่อมจากบริษัทรถเช่าคู่สัญญา สูงสุด 10 วัน  

หรือ รับค่าชดเชยระหว่างซ่อมสูงสุด 5,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

1.       ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ทุนประกันภัย)

กรุณาตรวจสอบทุนประกันภัย

รถของท่านกับเจ้าหน้าที่

02-509-2788

-          คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อรถยนต์

-          คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

2.       ความคุ้มครองชีวิต/ทรัพย์สินคู่กรณี

 

300,000    บาท/คน

10,000,000  บาท/ครั้ง

1,000.,000  บาท/ครั้ง

-          คุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัยบุคคลภายนอก (สูงสุดต่อคน)

-          คุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัยบุคคลภายนอก (สูงสุดต่อครั้ง) ไม่เกิน

-          คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินคู่กรณี 

3.       ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

 

50,000    บาท/คน

50,000    บาท/คน

250,000    บาท/คน

-          คุ้มครองอุบัติ เหตุส่วนบุคคลสำหรับคนขับ และผู้โดยสาร

-          คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับคนขับ และผู้โดยสาร คนละ

-          วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ครั้งละ

ทุนประกันภัย   และเบี้ยประกันภัย TOYOTA Vigo CAB

ปี่ที่จดทะเบียน

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันชั้น 1

2013

490,000-520,000

14,900 บาท

2012

4500,000-480,000

2011

420,000-440,000

    

 

กรณีอายุรถของท่านอยู่นอกเหนือจากที่ระบุในตาราง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร. 02-117-3385 , 083-985-9517  หรือ LINE Id  :  allrisk-insure.com

 ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 37,924