Google+

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด มหาชน


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ พนักงาน 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน 
         ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง ก้าวสู่ปีที่ 68 มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้การบริหารของคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ

รางวัลเกียรติยศ

“รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554” 
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 
“รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1” 
ประจำปี 2554, 2553, 2552, 2547, 2546 และ 2545 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 
“รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ” 
ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 
“รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง" (ปี 2545 - 2547) 
จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในปี 2548 บริษัทฯ ของดเว้นการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย 
 
“รางวัล Excellence in Insurance Thailand” 
หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review) โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง 3 ครั้ง ติดต่อกันในปี 2556 – 2557
 
“Corporate Social Responsibility Award” 
จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review
 
“รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล” (Top Corporate Governance Report Awards) 
ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2012 และ 2011 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 
“รางวัล Disclosure Report Award 2003" 
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
“รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2555 " 
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 
“รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ" ประจำปี 2548 
จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
“รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ" ประจำปี 2546 
จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
      กรุงเทพประกันภัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยมาตรฐานสากล การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการบริการที่เป็นเลิศ ทำให้ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัย และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยแนวคิด “ใจเขา ใจเรา คือ สิ่งที่เรายึดมั่น” เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด และอุ่นใจในทุกสถานการณ์ดังสโลแกนที่ว่า “กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว” ตลอดไป
Visitors: 36,739