Google+

บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 80 ปี 
         ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดัชนีอัตรส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง 615.54% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 มิ.ย.57)  ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท  โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 66%
         สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เรามุ่งมั่นสนองตอบความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยปณิธานของการเสริมสร้างความมั่นคง เติมเต็มความมั่นใจ ดั่ง “คู่หูที่แสนดี” Your Finest Partner

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 36,738