Google+

ประกันชั้น 3 แผนประหยัด   ให้คุณขับขี่ด้วยความอุ่นใจมากขึั้น เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

 ความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ชั้น 3

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย 300,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันตัวผู้ขับขี่
รย.01 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
(ผู้ขับขี่ 1 คน / ผู้โดยสาร 6 คน) (*) 
(ผู้ขับขี่ 1 คน / ผู้โดยสาร 2 คน) (**)
50,000 บาท /คน
รย.02 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
(ผู้ขับขี่ 1 คน / ผู้โดยสาร 6 คน) (*) 
(ผู้ขับขี่ 1 คน / ผู้โดยสาร 2 คน) (**)
50,000 บาท /คน/ครั้ง
รย.03 ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท /ครั้ง


รถยนต์ที่รับประกันภัย

  • รถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (*)
  • รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ น้ำหนักไม่เกิน 3,000 ก.ก. (**)
  • รถยนต์จะต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี
  • ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

หมายเหตุ
รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

Visitors: 37,925