Google+

ประกัน 3 plus

ความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ 3+ Sure Flood

ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 150,000 บาท
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากภัยน้ำท่วม 100,000 บาท
การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย 1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100,000 บาท /คน/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100,000 บาท /คน/ครั้ง
ประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 บาท /ครั้ง

 

 

หน่วย : บาท
ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
100,000 7,600
150,000 7,900
   

หมายเหตุ :

  • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมภาษีอากรแล้ว
  • เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาตรวจสอบทุนฯ และเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของท่านกับเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนจำหน่ายของกรุงเทพประกันภัย
  • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  • คุ้มครองตัวรถเอาประกันภัยเมื่อคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก
  • ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด

รถที่รับประกันภัย

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
  • ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  • อายุรถไม่เกิน 10 ปี
  • รถที่รับประกันภัย เช่น Ford Escape, Ranger, Honda Accord,City, Civic, CRV, Jazz, Isuzu D Max, Mu7, Mazda3, Mitsubishi Lancer, Triton, Nissan Navara, Teana, Tiida,Toyota Altis, Avanza. Camry,Fortuner, Innova, Vigo, Vios, Wish, Yaris ฯลฯ

 

Visitors: 36,739