Google+

ประกัน พรบ.(ภาคบังคับ)

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
(บาท / คน)
1 จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1  ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) 15,000
1.2  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000
2 จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้ว
ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้
2.1   ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ 50,000
2.2  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 200,000
2.3   ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล 
       ในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
สูงสุดไม่เ้กิน 4,000
2.4  จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับรายการข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 รวมกัน สูงสุดไม่เกิน 204,000

หมายเหตุ :

- ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น 
- ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
- จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

Visitors: 37,924