Google+

อัคคีภัยวันละ 5 บาท

ประกันอัคคีภัย เริ่มต้นเพียงวันละ 5 บาท คุ้มครองสูงสุด 30 ล้าน

          ประกันบ้าน ที่คุ้มครองครอบคลุม ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ โจรกรรม คุ้มครองเงินสด ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ความเสียหายต่อกระจก รวมถึงการซ่อมแซม โยกย้ายทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 30 ล้านบาท

 

ความคุ้มครอง  ทุนประกัน  
แผน 1 แผน 2 แผน 3

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจาก

การเฉี่ยวหรือชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน

หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน

ตามจำนวนเงินทำ

ประกัน เริ่มต้นที่

500,000 บาท

ตามจำนวนเงินทำ

ประกัน เริ่มต้นที่

500,000 บาท

ตามจำนวนเงินทำ

ประกัน เริ่มต้นที่

500,000 บาท

ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

(ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ)

50,000 100,000 100,000
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 50,000 100,000 150,000

ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ

นัดหยุดงาน การจราจล หรือการกระทำอันมี

เจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง

ศาสนา หรือลัทธินิยม)

 50,000  100,000  200,000
การประกันภัยโจรกรรม 100,000 250,000 500,000
การประกันภัยเงินสิด 20,000 50,000 100,000
การประกันภัยกระจก 100,000 250,000 500,000
ประกันภัยการรับผิดต่อบุคคลภายนอก 200,000 500,000 1,000,000

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายในสถานที่

ทำประกัน

100,000 250,000 500,000

คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายในฐานะ

นายจ้างต่อลูกจ้าง

20,000 50,000 100,000
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (จำกัดไม่เกิน 30 วัน) 45,000 60,000 90,000

ความสูญเสียและเสียหายต่อโฉนดที่ดิน และ

เอกสารสำคัญทางกฏหมาย

 10,000  10,000 10,000
 ความสูญเสียต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล  20,000  20,000  20,000
 ความสูญเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวของลูกจ้าง  10,000  10,000  10,000
การโยกย้ายทรัพย์สิน 10% ของทุนประกัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
การปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ไม่เกิน 100,000 บาท
คุ้มครองต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง 1,000 บาทต่อต้น สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
การขนย้ายซากทรัพย์สิน 10% ของทุนประกัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10% ของทุนประกัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง 10% ของทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าวิชาชีพ (พนักงานสำรวจ วิศวกร สถาปนิก) 10% ของทุนประกัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท  

1. สถานที่ตั้งต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรือคอนกรีตล้วน 

2. ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ตารางเบี้ยประกันภัย

 จำนวนเงินทำประกันภัย (บาท)  เบี้ยประกันภัย (บาท) **
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
500,000 1,781.55 3,145.80 4,887.76
1,000,000 2,215.97 3,580.22 5,321.11
1,500,000 2,649.32 4,013.57 5,755.53
2,000,000 3,083.74 4,447.99 6,189.95
2,500,000 3,518.16 4,882.41 6,623.30
3,000,000 3,951.51 5,315.76 7,057.72
3,500,000 4,385.93 5,750.18 7,491.07
4,000,000 4,819.28 6,184.60 7,925.49
4,500,000 5,253.70 6,617.98 8,359.91
5,000,000 5,688.12 7,052.37 8,793.26
5,500,000 6,121.47 7,485.72 9,227.68
6,000,000 6,555.89 7,920.14 9,661.03

 

Visitors: 37,924