Google+

ประกันรักบ้าน

ประกันรักบ้าน

    ประกันบ้านอยู่อาศัยที่คุ้มครองทั้งบ้าน และคนที่อาศัยภายในบ้าน บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ก็ทำได้ พร้อมครอบคลุม ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ภัยเนื่องจากน้ำ โจรกรรม ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ความเสียหายต่อโบราณวัตถุ ความเสียหายต่อกระจก รวมถึงการซ่อมแซม โยกย้ายทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่ชั่วคราว จากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 10 ล้านบาท

 

ความคุ้มครอง

ทุนประกัน

1.ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวชนจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน

หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ

 ไม่เกินทุนประกัน

                                        เงื่อนไขความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม 

ความเสียหายต่อโบราณวัตถุ

10,000 บาท /ครั้ง /ต่อปี 

คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว วันละ 1,000 บาท
    - สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1  100,000 บาท
    - สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2  50,000 บาท
เสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

100,000 บาท /ครั้ง /ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

    สูงสุดไม่เกิน 10%

      ของทุนประกัน

การขนย้ายซากทรัพย์สิน

    สูงสุดไม่เกิน 10%

      ของทุนประกัน

ค่าวิชาชีพ

    สูงสุดไม่เกิน 10%

      ของทุนประกัน

2.ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ คือ ภัยจากลมพายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

   น้ำท่วม หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ

    ทุนภัยรวมกันไม่เกิน

100,000 บาท /ครั้ง /ปี

3.ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันจากควัน (จากเครื่องทำความร้อนและ

   ชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) หรือจากการนัดหยุดงาน การจราจล

   หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา

   และลัทธินิยม)

     สูงสุดไม่เกิน 10%

       ของทุนประกัน

 4.จากการโจรกรรม

     สูงสุดไม่เกิน 5% 

      ของทุนประกัน

5.ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

     สูงสุดไม่เกิน 5% 

      ของทุนประกัน

6.ประกันภัยกระจก

     สูงสุดไม่เกิน 5% 

       ของทุนประกัน

7.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อคน (สูงสุดไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องระบุชื่อเป็น

   ผู้ได้รับความคุ้มครอง)

      100,000 ต่อคน

 

 

  ประกันบ้านอยู่อาศัยรักบ้าน
ทุนประกัน (บาท) เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท)

 1,000,000

2,885

 2,000,000

3,970

 3,000,000

5,055

 4,000,000

6,140

 5,000,000

7,225

 6,000,000

8,310

 7,000,000

9,394

 8,000,000

10,480

 9,000,000

11,565

10,000,000

12,650

 

 

 

 

 

Visitors: 36,738